Niekorzystna zdaniem klienta decyzja ubezpieczyciela może być podstawą do złożenia odwołania. Klient bowiem może złożyć odwołanie, które skutkuje następnie ponowną analizą sprawy przez towarzystwo i utrzymaniem poprzedniej decyzji lub jej zmianą. Co ważniejsze, jeśli klient składa odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, żądając zmiany jej na korzystniejszą dla siebie wówczas towarzystwo może jedynie pozostać przy swoim stanowisku lub je zmienić na korzyść klienta. Nie może jednak zmienić jej w ten sposób, aby była jeszcze bardziej niekorzystna dla klienta niż decyzja pierwotna.

Jak odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli klient zamierza złożyć odwołanie od decyzji wzór może znaleźć bez większych problemów, bazując na charakterze swojej sprawy. Wówczas może samodzielnie składać odwołanie, nie korzystając z niczyjej pomocy. Istotne jest to, że w przypadku sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym prawo do złożenia odwołania przysługuje wyłącznie osobie poszkodowanej, która rozpoczęła spór z ubezpieczycielem.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można składać w różnych formach, warto jednak sprawdzić, jakie możliwości daje konkretny ubezpieczyciel. Niektórzy bowiem umożliwiają złożenie go za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku innych zaś konieczne będzie wysłanie go pocztą na podany adres, oczywiście listem poleconym. Warto pamiętać również, że czas przedawnienia roszczeń w stosunku do ubezpieczycieli mija 3 lata od daty zdarzenia. Nawet jeśli pierwotna decyzja była wydana stosunkowo szybko po zdarzeniu, klient ma prawo złożyć odwołanie w późniejszym czasie, pod warunkiem zachowania 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń.

Kto może składać odwołanie od decyzji?

Prawo złożenia odwołania od decyzji przysługuje wyłącznie poszkodowanemu, czyli osobie która żąda od towarzystwa naprawienia szkody. Jednak w myśl obowiązujących przepisów osoba ta może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie ją reprezentował w sporze z ubezpieczycielem. Najczęściej klienci decydują się na taki krok w skomplikowanych sprawach, gdzie potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu przepisów prawa. Jest jeszcze jedna grupa osób, która może wystąpić z odwołaniem do ubezpieczyciela. Są to spadkobiercy poszkodowanego. Jeśli poszkodowany w tracie rozpatrywania sprawy zmarł, wówczas w jego miejsce mogą wstąpić spadkobiercy. Osoby te jednak muszą przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające fakt przyjęcia spadku a tak wstępujże złożyć oświadczenie, iż wstępują w miejsce zmarłego poszkodowanego.

Comments are closed.